آدرس : تهران. چهارراه ولیعصر، ضلع شمال شرقی، ساختمان اداری بانک شهر، طبقه دوم

تلفن تماس : 66412740 (21) 98+ 66413251 (21) 98+

کد پستی :1131964411

tourism@shahrtdc.com

فکس: 66413086 (21)